Token whitelisting submissions - Round 1

Token whitelisting submissions for Round 1 are posted below.